ÖNEMLE DUYURULUR Son zamanlarda tespit ettiğimiz kadarıyla, kötü niyetli şahıslar mesleki bilgilerimizi, özellikle de cübbeli fotoğraflarımızı gerek internet sayfamızdan gerekse TBB Levhadan kopyalamak suretiyle, sosyal medya hesapları açmakta, yabancı uyruklu şahıslar üzerine kayıtlı GSM numaralarının profillerinde kullanmakta ve bu yöntemle vatandaşlarımıza ulaşarak dolandırmaya, şantaj yapmaya ve haksız menfaat elde etmeye çalışmaktadırlar.. Bilgilerimizi ve özellikle de fotoğraflarımızı kullanarak, tarafınıza ulaşan bu kötü niyetli şahıslara itibar etmeyiniz. Suç duyurusunda bulununuz KAMUOYUNA SAYGIYA DURULUR

Ceza Hukuku

Ayrıntılar ve makaleler için tıklayınız...

* Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
* Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
* Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
* Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
* Tutuklamaya itiraz başvurusu,
* Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
* Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
* Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
* İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
* İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.

Tazminat Hukuku

Ayrıntılar ve makaleler için tıklayınız...

* Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
* İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
* Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
* Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
* Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
* Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,*
* Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.

ASKERİ CEZA HUKUKU

Ayrıntılar ve makaleler için tıklayınız...

Askeri Suçlar;

  •  Firar
  • Emre ittiatsizlikte ısrar
  • Amir veya üste fiili taaruz
  • Amir veya üstü tehdit
  • Asta müeessir fiil
  • isyan
  • fesat
  • Kendini askerliğe elverişsiz hale gerirme  gibi sadece Askeri Ceza Kabununda yer alan ve ancak askeri şahısların işleyebilecekleri sırf askeri suçları yanında; 
  • Görevi İhmal 
  • Rüşvet 
  • Tahsirle yaralama
  • casusluk gibi unsurları tamamen veya kısmen diğer kanunlarda veyahut Askeri Ceza Kanununda düzenlenmekle beraber cezalandırma bakımından TCK 'a yollama yapılan asker olmayan kimseler tarafından da işlenebilen ve askeri bir yararı korumak amacını güden askeri suç benzeri suçlardır.

 

AVUKAT NUSRET ÇETİN HUKUK BÜROSU OLARAK  ASKERİ CEZA KANUNUNDA  VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ HUKUKİ UYUŞMAZLIK VE SUÇLARALA ALAKALI UZMAN  VE TECRÜBELİ AVUKAT ARKADAŞLARIMIZLA PEROFESYONEL HUKUKİ DESTEK SUNUYORUZ...

Gayrimenkul Hukuku

Ayrıntılar ve makaleler için tıklayınız...

* Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
* Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
* İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
* Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
* Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
* İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
* Önalım (Şufa) davası,
* Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
* Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
* Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
* Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
* Hukuki danışmanlık.

Miras Hukuku

Ayrıntılar ve makaleler için tıklayınız...

* Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
* Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
* Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
* Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
* Mirasta tenkis davası,
* Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
* Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
* Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

Medeni Hukuk

Ayrıntılar ve makaleler için tıklayınız...

* Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
* Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
* Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
* Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
* Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
* Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
* Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı.

İş Hukuku

Ayrıntılar ve makaleler için tıklayınız...

* İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
* İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
* İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
* Avukatlık danışma hizmetleri.Çetin Hukuk Bürosu

Adalet İçin Doğru Yerdesiniz...

Nusret Çetin Avukatlık Ofisi olarak, müvekkillerimizin her türlü hukuksal sorunlarında uzman ekibimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz.

Yargıtay Kararları

Son Eklenenler | Tümü