* Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
* Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
* İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
* Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
* Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
* İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
* Önalım (Şufa) davası,
* Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
* Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
* Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
* Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
* Hukuki danışmanlık.