SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇU NEDİR?

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ/ SUÇU NEDİR?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

Terör, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci maddesinde şu şekilde  tanımlanmıştır;

Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

Tanımdan da anlaşıldığı üzere; Türk hukukunda terör, Türkiye aleyhine gerçekleştirilen eylemlerle sınırlı tutulmuş ve yabancı bir devlete veya uluslararası bir örgüte karşı girişilecek eylemler terör tanımı kapsamında değerlendirilmemiştir.

Sayılı Kanun’un 3.maddesi terör suçlarını ve 4.maddesi ise terör amacıyla işlenen suçları düzenlemiştir. Anılan Kanunun 3. maddesinde yer alan Terör suçları aşağıda sıralanmıştır.

 •  Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK-madde 302),
 • Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma (TCK-madde 307),
 • Anayasayı ihlal (TCK-madde 309),
 • Yasama Organına karşı suç (TCK-madde 311),
 • Hükümete karşı suç (TCK-madde 312),
 • Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan (TCK-madde 313),
 • Silahlı Örgüt (TCK-madde 314),
 • Örgüte silah sağlamak (TCK-madde 315),
 • Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma (TCK-madde 320)
 • Cumhurbaşkanına suikast (TCK-madde 310/1),

  3713 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan terör amacıyla işlenen suçlar ise şu şekilde sıralanabilir.
  Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kasten öldürme, başkasını intihara teşvik, kasten yaralama, eziyet, bir başkasını; kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına bir saldırı gerçekleştireceği şeklinde tehdit etme, şantaj, cebir, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma, eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin, siyasi hakların, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi, konut dokunulmazlığının, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, sendikal hakların engellenmesi, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, radyasyon yayma, atom enerjisiyle patlamaya neden olma, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi, içilecek sulara, her çeşit besine zehir katarak veya başka şekillerde bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, para ve kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet ve malzemenin izinsiz üretimi, mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu veya suçluyu övme, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, görevi yaptırmamakta direnme, kaçmaya imkân sağlama, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı, halkı askerlikten soğutma ve askerleri itaatsizliğe teşvik ve cumhurbaşkanına suikast dışındaki fiili saldırılar, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar (ateşli silah kaçakçılığı vb.), 6831 sayılı Orman Kanununda yer alan orman yangını çıkarmak, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan hapis cezası gerektiren suçlar (teşekkül halinde kaçakçılık vb.)(2) , olağanüstü hal ilanına neden olan suçlar (şiddet olayları vb. nedenlerle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması), 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda yer alan kültür ve tabiat varlıklarının yurt dışına çıkarılması.


18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 8 inci maddesinde düzenlenen terörün finansmanı suçu aşağıdaki şekildedir:

Her kim tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlar veya toplarsa, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Fon, kullanılmamış olsa dahi, fail aynı şekilde cezalandırılır.

Bu maddenin birinci fıkrasında geçen fon; para veya değeri para ile temsil edilebilen her türlü mal, hak, alacak, gelir ve menfaat ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri ifade eder.

ilgili maddede terörün finansmanı suçunu işleyenlerin örgüt üyesi olarak cezalandırılacağı belirtilmiş, bahsi geçen Kanunun 7. maddesinde de örgüt üyelerinin Türk Ceza Kanunu’nun 314.maddesi hükümlerine göre cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 314. maddesinde ise örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla hukukumuza göre terörün finansmanı suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.

Öte yandan , 3713 sayılı Kanunun 8/A maddesinde; anılan Kanun kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak şeklinde  işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı vurgulanmıştır. Aynı Kanunun 8/B maddesinde ise; bu Kanun kapsamına giren suçların bir tüzel kişiliğin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanunu’nun 60. maddesine göre iznin iptali ve malvarlıklarına el konulması yani müsaderesi gibi yaptırımlara hükmolunacağı ifade edilmiştir.

Suçun maddi unsurları

 • Fail: Silahlı örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçları, herhangi bir kimse tarafından işlenebilir.
 •  Devletin Güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suçları işlemek AMACI ile kurulan Silahlı Bir Terör Örgütünün Bulunması Gerekir.

 Silahlı Terör Örgütü olarak kabul için aranılacak unsurlar şunlardır;

 • Devletin Güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suç işlenmesi “amacı” ile kurulan “bir örgüt” bulunmalıdır.
 • Kurulan bu örgütün eylemlerinin; cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerini içermesi gerekir. (3713 Sayılı yasanın 1. Maddesi)
 • Eylemleri gerçekleştiren faillerin bu örgüte mensup olması gerekir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kamuoyunda Ergenekon ismi ile bilinen dava dosyasına ilişkin bozma kararında yer alan ifadesidir)
 • Anayasal düzene aykırı suçların işlenmesi amacı etrafında, sürekli bir birliktelik olmalıdır.
 • Organize Bir yapı bulunmalıdır.
 • Üyeler arasında Hiyerarşik bir ilişki bulunmalıdır.
 • Örgütün Silahlı Olması gerekir.

3- Failin yukarıda unsurları belirtilen Silahlı Terör Örgütüne, Silahlı Terör Örgütünün “Devletin Güvenliğine ve Anayasal düzenine karşı” suç işleme AMACINI bilerek ve isteyerek girmesi gerekir.

Silahlı örgüt Yöneticiliği ve Üyeliği suçu; silahlı bir örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dâhil olmayı tercih etmek suretiyle işlenmektedir. Bu bakımdan eylemin iradi olması ve örgüte iştirak bilinç ve iradesiyle hareket edilmiş olması gerekir. Suç, örgüte üye olma fiilinin gerçekleştiği anda tamamlanmakla birlikte, üyelik süresince eylem temadi etmektedir. Bu nedenle örgüt üyeliği suçu mütemadi suç niteliğindedir. Örgüt üyeliği suçunda kesinti bakımından, “hukuki ve fiili” kesinti birlikte aranır.

4- Failin Silahlı Terör Örgütünün Amacını bilmesi yanında bu amaç için işlediği veya işlemeyi düşündüğü suçları da bilmesi ve bundan sonra terör örgütün yapısına dâhil olması gerekir.

5- Failin “sürekli birliktelik” iradesiyle Silahlı Terör Örgütünün “hiyerarşik yapısı içerisine” girmesi gerekir.

Örgüte üye olmak, örgütün amacını bilerek ve isteyerek ve sürekli birliktelik iradesiyle hiyerarşik yapısı içerisine girmek suretiyle olmaktadır. Bu iştirakin özgür iradeyle gerçekleşmiş bulunması zorunludur. Bir kişinin tek taraflı iradesiyle örgütün hiyerarşik yapısına dâhil olması olanaklı değildir. Suçun oluşabilmesi için, örgütün emir ve hiyerarşisine tabi olduğunun fail ve örgüt tarafından bilinmesi gerekir. Ayrıca Yargıtay içtihatlarına baktığımızda Organik Bağ Kriteri ile Eylem ve faaliyetlerin sürekliliği, çeşitliliği ve yoğunluğu gibi kriterlerin de olması gerektiğini görmekteyiz.

Silahlı Örgüt Yöneticiliği ve Üyeliği Suçlarının Manevi Unsuru

Silahlı Terör Örgütünün belli amaçlarını “silahlı olarak” gerçekleştirme gayesini ‘’özel kastı’’ bilerek ve isteyerek örgüte girme iradesi suçun manevi unsurudur. Dolayısıyla kurma, yönetme veya üye olma suçlarının yalnızca doğrudan kasıtla işlenmesi söz konusudur. Olası kasıtla işlenemez

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNUN CEZASI

TCK’nın 220. Maddesine göre örgütün silahlı olması halinde verilecek cezanın arttırılması öngörülmüştür. Yani silahlı bir örgütün faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilen fiiller suçun nitelikli halini oluşturmaktadır.

TCK’nın 314.maddesinde şu şekilde bir anlatıma gidilmiştir: “Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır

Şahsi düşüncemize göre, söz konusu suçun unsurlarının süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk vb gösteren faaliyet olarak zikredilmiş olması yeterli değildir. Esasında önemli olan sanığın söz konusu örgütün amaçlarını bilerek ve bu amacı benimseyerek örgüte girip girmediğinin değerlendirilmesi ve tespitidir. Her dosyanın kendine özgü bir karakteristiği olduğundan mütevellit  her dosyanın kendi şartları içinde değerlendirilmesi zaruridir, Dolayısıyla failin durumunun bir ceza avukatı tarafından her olayda ayrıca incelenmesi gerekmektedir.

Kaynakça:

BODUR Nurullah, ÖZKUL Esat ,Terör Örgütü ve Terör Suçları,  4. Bası, Seçkin Yay., Ankara, 2019.

HARTAVİ Ahmet, Örgütlü Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.

 

KURT, Ş.Uygulamada Terör Suçları ve İlgili Mevzuat, Seçkin Yayınevi, Ankara.

 

 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Nusret Çetin' e aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Avukat Nusret Çetin - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.