UZMAN ERBAŞ SİCİL İPTAL DAVASI NEDİR?

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESİH ŞARTLARI İLE UZMAN ERBAŞLARIN SİCİL İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN MEVZUATTA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ 

# Van avukat # askeri ceza avukat #

Uzman erbaşlara verilecek sicilin şekil ve usulleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve bu kanunun işleyişine dair Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Uzman erbaşlar için sicil yazmaya yetkili sicil üstleri ile ilgili olarak, Yönetmelikte belirtilmiş olan istisnalar haricinde,  Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin 5 ilâ 18 inci madde hükümlerinin de uygulandığını görmekteyiz. Uzman Erbaşların sözleşmeleri ile ilgili bir ihtilaf olduğunda ya da idari yargıda sicil iptal davası açılması gerektiğinde öncellikle incelememiz gereken mevzuatın Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Erbaş Yönetmeliği, Astsubay Sicil Yönetmeliği’nin 5. İla 18 maddeleri ile İYUK olduğunu görmekteyiz.

SİCİL DÖNEMİ NASIL BELİRLENİR?

 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen uzman Erbaşlarınsicil yılı, o yılın 2 Mayıs tarihinden başlayıp bir sonraki yılın 2 Mayıs tarihine kadar olan süreyi kapsamaktadır.Uzman Erbaş hakkında sözleşmenin imzalanıp göreve alınmalarını izleyen ilk "2 Mayıs" tarihi itibarıyla sicil belgesi tanzim edilmektedir. Şayet göreve alınma tarihi ile takip eden "2 Mayıs" tarihi arasında geçen süre üç aydan kısa ise, ilk sicil belgeleri üç ayın doldurulduğu tarihte, müteakip sicil belgeleri her yılın "2 Mayıs" tarihi itibarıyla düzenlenmektedir. Örneğin Nisan ayında göreve başlayan bir Uzman Erbaşın ilk sicili Temmuz ayında verilecektir. Daha sonraki sicilleri ise 2 Mayıs tarihi itibariyle düzenlenir.

-UZMAN ERBAŞLARIN SİCİL ÜSTLERİ KİMLERDİR?

(Değişik fıkra: RG-13/4/2017-30037) Uzman erbaşların birinci sicil üstleri; Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki haller hariç en az kısım, unsur, top, tim, takım, karakol, bölük komutanı veya bunların eşiti görev yerlerinde komutan veya amir olan en az astsubay kıdemli çavuş rütbesindeki kişilerdir.

Astsubaylar, uzman erbaşların ikinci sicil üstü olabilirler, üçüncü sicil üstü olamazlar. İkinci sicil üstünün astsubay olması hâlinde, üçüncü sicil üstü yetki devri yapamaz, sicil düzenlemek zorundadır.

Sicilin olumlu olabilmesi için sicil notunun, sicil tam notunun yüzde altmış (%60) ve daha yukarısı olması gerekir. Kademe ilerlemesi işlemleri asgarî üçüncü sicil amirliği seviyesinde, derece yükselmesi işlemleri sözleşme yapmaya yetkili komutanlık veya kurum amirleri tarafından yapılır ve ilgili komutanlıklara bildirilir.

Sicil dönemi içinde sicil üstünün veya sicil alan personelin görevinden ayrılması hâlinde ayrılış sicili düzenlenmesine ilişkin hususlar için, 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ayrıca uzman erbaşların sicil belgeleri, ikinci sicil amirinde açılacak özel bir dosyada muhafaza edilir. Bu maddede belirtilen istisnalar haricinde üçüncü sicil üstleri; not verme ve yazılı kanaat yazma yetkisi hariç olmak üzere diğer yetkilerini, lüzum gördükleri takdirde her sicil döneminde yazılı emirle ikinci sicil üstlerine devredebilirler.

NOT:Uzman erbaşların sicil belgeleri, ikinci sicil amirinde açılacak özel bir dosyada muhafaza edilmesinden kaynaklı, gizli olmasından ve kişinin bu sicili zamanında göremeyeceği dikkate alındığında sicil iptal davası açma süresinin söz konusu sicil notunu veya sair işlemini öğrendiği tarihinden itibaren başlayacağı şüpheden ıraktır.

 

UZMAN ERBAŞ SİCİL NOTU PUANLAMA KRİTERLERİ

1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi  

2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması

3. Hasis Menfaatlere  Düşkün Olmaması  

4. Disiplin Kurallarına  Uyarlılığı ve İtaati  

5. Güvenilme ve Sadakati

6. Zekâsı ve Muhakeme Yeteneği           

7. Çalışkanlığı ve  Dayanıklılığı       

8. Mesleki Bilgisini ve Askerî İhtisasını Geliştirme  

9. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme  

10. Sorumluluğu Benimseme Üstlük ve Liderlik  

Uzman Erbaş Sicil Notu Toplam işbu on kıstas üzerinden; 1. Sicil Üstü, 2. Sicil Üstü ve varsa 3. Sicil üstü tarafından verilir ve imza altına alınır.

SİCİL NOTU VERME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yukarıda belirtilen her bir kabiliyete/ özelliğe on tam puan üzerinden not verilecektir. İşbu notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilebilmektedir. Sicil tam notu 100' dür.  Sicil üstleri adayları değerlendirip tüm niteliklere ayrı ayrı not vermek zorundadırlar. Sicil üstlerinin verdikleri puanların toplamının ortalaması, o yılın sicil notunu oluşturmaktadır. Örneğin 1. Sicil üstü 90, 2. Sicil üstü 68, 3. Sicil üstü 100  not verdiyse uzman erbaşın o sicil yılına ait sicil notu  üç notun ortalaması olan 86 olacaktır. Şayet bölüm sonucu tam çıkmaz ise iki hane yürütülür.

NOT: ŞAYET DEĞERLENDİRME SONUCUNDA SİCİL NOTU 60 VE DAHA YUKARISI ÇIKAR İSE ADAY OLUMLU SİCİL NOTU ALMIŞ DEMEKTİR.

OLUMSUZ SİCİLİN (YETERSİZ SİCİL NOTUNUN) SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNE VEYA SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİNE ETKİSİ VAR NEDİR?

3269 sayılı Uzman Erbaş mevzuatı 12/b maddesi uyarınca almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilecektir. Yani Uzman erbaşların kademe ilerlemesi yapabilmesi için şartlardan birisi de o yıl için olumlu sicil almış olması zorunluluğudur. Başka bir değişle bir uzman erbaşın kademe ilerleme yapabilmesi için en az %60 sicil notu alması gerekmektedir Aksi halde idare tarafından sözleşmesi feshedilecektir. Uzman erbaşların sözleşmelerinin uzatılabilmesi için de keza alınmış olan son sicil notu en az 60 puan veya üzerinde olmalıdır.

ASTSUBAYLIĞA GEÇEBİLMEK İÇİN GEREKLİ SİCİL NOTU KAÇTIR?

Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesiyle ilgili usul ve esaslar ile diğer hususlar 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu esas alınarak düzenlenen Uzman Erbaş Yönetmeliği 24. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtilmiştir. İşbu düzenlemeye göre; Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren en az bir yıl sicil almış ve almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması 80 ve daha yukarısında olması gerekmektedir. Ayrıca Astsubaylığa geçirilecek uzman erbaşların değerlendirilmesinde; yapılan yazılı sınavlar sonucu aldıkları notlarına veya puanlarına sicil not ortalamasının yüzde yirmi beş (%25)' i eklenmektedir.

SİCİL İPTAL DAVASI

Kendisine haksızlık yapıldığına inan, sicil notunun daha yüksek olması gerektiğini düşünen Uzman Erbaşlar mutlak surette sicil iptal davası açmalıdır. Zira olumlu sicil notu alabilmek uzman erbaşlar açısından hayati derecede önemlidir. Önceki paragraflarda değindiğimiz üzere, sicil yılı içerisinde 60 sicil notundan daha düşük not alan uzman erbaşların kademe ilerlemesi yapılmayacak ve nihayetinde de sözleşmesi feshedilebilecektir. Ayrıca sözleşme yenileme döneminde, son  alınan sicil notu 60 sicil notundan düşük olması durumunda sözleşme uzatılmayabilecektir. Astsubaylık statüsüne geçmek isteyen uzman erbaşların sicil notları da yine en az 80 olmalıdır. Ayrıca sınav değerlendirme puanına  sicil notunun yüzde 25'i dâhil edilecektir.

Maalesef birçok kez verilen sicil notlarının objektif kriterlere dayalı verilmediğini, aksine kişisel çıkarlar gözetilerek verildiğini, bazen kişiyi cezalandırmak amacıyla düşük not verildiğini, bazen de sicil üstünün bilerek ve isteyerek kişinin sözleşmesinin feshedilebilmesi için hareket etmek sureti ile düşük not verdiğini, Yerel ve yüksek mahkeme kararlarından okumakta ve görmekteyiz. İdarelerin sınırsız yetkisi yoktur. Keyfi davranamaz, kişisel çıkarları ön planda tutarak fütursuzca hareket edemezler. İşbu sebepten verilen sicil notlarının objektif yasal ve makul dayanakları olmak zorundadır. Aksi halde uyuşmazlık yargıya taşındığında idare mahkemeleri tarafından objektif olmayan sicil belgeleri iptal edilecektir. Sicil iptal davalarında neden düşük sicil verildiğine dair ispat külfeti her hâlükârda sicil veren idarede olacaktır.

SİCİL İPTAL DAVASINDA HUSUMETİ HANGİ KURUMA YÖNELTMELİYİM?

Sicil iptal davası idari bir dava olduğundan bu davanın çalışılan kuruma yöneltilmesi başka bir değişle;  davalının çalışılan kurum olması şarttır. Örneğin jandarma genel komutanlığına bağlı olarak çalışan personel jandarma genel komutanlığına karşı dava açabilecekken, kara kuvvetlerinde görev yapan asker kişiler milli savunma bakanlığına dava açacaktır.

SİCİL İPTAL DAVASINI NE ZAMAN AÇMALIYIM?

Kişi Sicil İptal davasını sicilinin düşük olduğunu öğrendiğinden itibaren açmalıdır. Esasında idari davaların açılma süresi işlemin tebliğinden itibaren 60 gün olmasına rağmen, sicil işlemlerine ilişkin yapılan işlemlerin personele tebliğ edilmemesi nedeniyle geçmiş dönemlerde düşük sicil verildiğini öğrenen personel bu tarihten itibaren gecikmeksizin dava açmalıdır.

DAVAYI HANGİ MAHKEME DE AÇMALIYIM?

Sicil iptal davası idari bir işlem olmasından mütevellit (İYUK)  idari yargılama usulü kanunu gereği idare mahkemesinde açılacak ve işlemin iptali talep edilecektir. İdare mahkemesi yapmış olduğu incelemede söz konusu sicil işleminin yetki şekil amaç konu ve sebep unsurları bakımından hukuka aykırı olduğunu tespit eder ise ivedilikle gayri hukuki işlemin iptaline karar verecektir.

SİCİL İPTAL DAVASINI HANGİ YER MAHKEMESİNDE AÇMALIYIM?

2577 Sayılı (İYUK ) İdari yargılama usulü kanunu uyarınca kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmamalarıyla ilgili davalarda davanın açılacağı mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Hak kaybı yaşamamak adına her davada olduğu gibi bu tür davalarda da alanında uzman bir idari dava avukatından ya da askeri mevzuata hâkim avukattan hukuki destek alınmasını tavsiye ederiz.

EMSAL KARARLAR:

Karar Dairesi: AYİM1.D.

Karar Tarihi: 06.11.2002

Karar No: E.2002/1222

Karar No: K.2002/1492

ÖZETİ: Davacı tarafından iptali istenmemekle beraber, sübjektif şekilde düzenlendiği ve iptali istenen sicili tanzim eden 1. sicil üstünden etkilendiği anlaşılan 2. sicil üstünce düzenlenen sicilin de iptali gerekir.

Karar Dairesi: AYİM1.D.

Karar Tarihi: 23.09.2003

Karar No: E.2003/326

Karar No: K.2003/1155

ÖZETİ: Davacının iptalini talep ettiği ve sübjektif olarak verilen 1. sicil üstü sicilinin dışında 3. sicil üstünce de aynı şekilde sicil tanzim edildiği anlaşıldığından kamu düzeni açısından ve yerleşik uygulama doğrultusunda iptali talep edilmeyen bu sicilinde iptali gerekmektedir.

T.C.
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ
2. DAİRE
E. 2007/136
K. 2007/798
T. 3.10.2007

ÖZET : Sicil üstü tarafından altı aylık birlikte çalışma şartını sağlamadığı halde sicil düzenlendiği, işlemin yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu, diğer yandan 2003 yılı 2inci, 2004 yılı 1nci sicil üstü ve 2005 yılı 1 nci ve 2 nci sicil üstü notlarının davacının genel sicil alma eğilimine uygun olmadığı, ani ve bariz düşüş gösterdiği, sicil döneminde davacı hakkında bu ani ve bariz bir düşüşü haklı kılacak bir belgenin de bulunmadığı, bu sebeplerle; 2003, 2004 ve 2005 yılı 1 inci ve 2 nci sicil üstü sicil notlarının ve menfi kanaatlerinin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Davacı, 15.12.2006 tarihinde AYİM’de kayda geçen dava dilekçesinde özetle; davacının 19 Ekim 1993-16 Aralık 2005 tarihleri arasında Tarsus Askerlik Şubesi Başkanlığında görev yaptığı, MSB.lığının 01.11.2005 gün ve MİY.: 4310-3810-05/ASAL D.Per.Ş.Svl.Me.Ks.6658 –45375 sayılı emri ile Sağlık Bakanlığı emrine atamasının yapıldığı, söz konusu emre istinaden Adana İl Sağlık Müdürlüğünde göreve başlamasını müteakip sicillerinin bildirilmesini talep ettiği, sicillerinin kendisine bildirilmesi neticesinde 2003 yılından itibaren sicil notlarında ciddi düşüş olduğunu tespit ettiğini belirtilerek 2003, 2004 ve 2005 yılı 1 nci ve 2 nci sicil üst notlarının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, davacının 19 Ekim 1993-16 Aralık 2005 tarihleri arasında Tarsus Askerlik Şubesi Başkanlığında görev yaptığı, MSB.lığının 01.11.2005 gün ve MİY.: 4310-3810-05/ASAL D.Per.Ş.Svl.Me.Ks.6658 –45375 sayılı emri ile Sağlık Bakanlığı emrine atamasının yapıldığı, söz konusu emre istinaden Adana İl Sağlık Müdürlüğünde göreve başlamasını müteakip sicillerinin bildirilmesini talep ettiği, sicillerinin kendisine bildirilmesi neticesinde 1994-2005 yılları arasındaki 12 sicil belgesinin kendisine verildiği, 2003 yılına kadarki sicil notlarının ortalamasının 92.71 olduğu, 2003 yılında ortalama 60, 2004 yılında 68.5, 2005 yılında da 71.95 olduğu, 2003 yılı sicil döneminde 1 nci sicil üstü, 2004 yılında ise 2 nci sicil üstünün davacı ile birlikte 6 aylık çalışma süresini tamamlanmadan sicil verildiği, yönetmelikte istisnai olarak öngörülen 3 aylık birlikte çalışma şartı kuralının uygulanmasını gerektirir bir durumun mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Devlet Memurları hakkında sicil düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109-122 nci maddeleri ile aynı Kanunun 121 nci maddesi gereğince çıkarılmış olan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ve yine aynı Kanunun 112 nci maddesi gereğince çıkarılan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargah ve Bağlılarında Görevli Devlet Memurları İçin Sicil Düzenleyecek Yetkili Amirler Hakkında Yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 113 ncü maddesinde; “Sicil amirleri belli zamanlarda düzenleyecekleri sicil raporlarında, memurların liyakat derecesini not esasına göre kıymetlendirerek tespit eder.” 115 nci maddesinde; “Sicil amirleri maiyetlerindeki memurların sicil raporları ile birlikte, bunların genel durum ve davranışları bakımından da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri hakkında mütalaalarını bildirirler.” hükümleri yer almaktadır.

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde, “Sicil amirleri sicil raporunu doldurdukları her memuru; a) Dış görünüşü, (Kılık, Kıyafet), b) Zekâ derecesi ve kavrayış kabiliyeti, c) Azim ve sebatkârlık, dürüstlük, sır saklamada güvenirlilik ve beşeri münasebetlerde başarısı, d) Alkol, kumar vb. alışkanlıkları memuriyetle bağdaşmayacak ölçüde sürdürme halleri, e) Güvenilir olmama, şahsi menfaatlerini aşırı ölçüde düşünme, yalan söyleme, dedikodu yapma, kıskançlık, kin tutma gibi kötü huy ve davranışları bakımından genel bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Sicil döneminde edinilen bilgi memurların olumlu ve olumsuz yönleri, kusur ve noksanları hakkındaki düşünceler sicil raporunun şahsiyet değerlendirmesine ait bölüme ayrı ayrı, açık ve gereğine göre kısa ve teferruatlı olarak yazılır. Sicil amirlerinin, memurların genel durum ve davranışları hakkındaki düşünceleri not takdirlerinde dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinde; “Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır. Üç sicil amiri bulunan memurlar hakkında sicil verecek amirlerden bir veya ikisinin bulunmaması halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilir. İki sicil amiri bulunan memurlar hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda birinci veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılır. Bir sicil amiri bulunan memurlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır. Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Bu uygulama sonunda da memura o yıl için sicil raporu verme imkânı bulunmazsa sicil raporu, düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere memurla en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur. Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dâhildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkân vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkânının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır. Hükmü, 14 üncü maddesinde; “Bir görevde 6 ay veya daha fazla bir süre bulunup başka göreve atananların sicil raporları, bunların atanmalarından önceki sicil amirlerince ayrıldıkları tarihi takip eden on beş gün içinde doldurulur ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere ilgili makamlara teslim edilir. Sicil raporlarının doldurulma zamanı gelmeden ve yeni sicil amirine sicil raporu doldurmak için yeterli süre kalmadan görevlerinden ayrılan sicil amirleri en az 6 ay beraber çalıştıkları memurların sicil raporlarının kendilerine ait bölümü, görevlerinden ayrılmadan önce doldurarak sicil raporlarını saklamakla görevli makamlara teslim ederler.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre devlet memurlarına sicil düzenleyecek amirlerin, sicil düzenleyeceği memurla birlikte en az altı ay çalışması gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargâh ve Bağlılarında Görevli Devlet Memurları İçin Sicil Düzenleyecek Yetkili Amirler Hakkında Yönetmelik (MSB.40-10, 1987 tarihli)’in "Sicillerin Tanzimi" başlıklı 9 uncu maddesinde ise; "...Sicil amirleri; sicil raporlarındaki niteliklere tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdani kanaatle not verirken, kişi ile kamu yararını gözetmek ve sicil belgesinin objektifliğini sağlamak için de, olumsuz olarak değerlendirilen her nitelik için bu değerlendirmeyi açıklayan yeterli ve geçerli belgeleri sicil raporuna eklemek zorundadırlar." hükmü yer almaktadır.

Sicil üstleri emri altındakiler hakkında her sicil döneminde önceki sicillerden tamamen bağımsız surette, amirliğin en önemli olan özel yetkilerini kullanılmak suretiyle sicil düzenlerler. Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevini en iyi şekilde yapabilmesi için sicil üstlerinin hakkında sicil düzenlenecek personeli çok iyi tanıması, her türlü tavır ve hareketlerini, disiplin ve itaatini, yeteneklerini tam ve doğru bir şekilde tespit etmesi gerekmektedir.

Sicil üstleri, önceki sicillerle bağımlı olmaksızın astlarını değerlendirir ve sicil notunu yükseltebileceği gibi daha aşağıya da indirebilir. Ne var ki sicil üstleri sicil verme görevinin yerine getirilmesinde, takdir yetkisine sahip olmakla birlikte tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdani kanaatle değerlendirme yapmakla yükümlüdürler.

Sicil üstleri emri altındakiler hakkında sicil düzenlerken, üstlük ve amirliğin en önemli ve özel yetkilerinden birini kullandıklarının ayırtında olarak sicil belgesindeki nitelikleri tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdani kanaatle değerlendirmekten sorumludurlar.

Sicil üstlerinin kabul edilebilir nedenlere dayanmaksızın astlarının istikrarlı olan ve yüksek seviyede gerçekleşen sicil eğiliminden ani ve açık bir sapmaya yol açacak ve safahatıyla çelişecek bir şekilde not ve kanaat belirtmeleri durumunda takdir yetkisinin hukuka aykırı kullanıldığından söz edilebilir.

Diğer taraftan, sicil üstleri sicil düzenledikleri astları hakkında her sicil döneminde, önceki yıllara ait sicil notları ve kanaatleri ile bağlı olmaksızın, personelin görevinde gösterdiği çalışma düzeyini bağımsız surette takdir etmek ve değerlendirmek, objektif ve yansız surette sicil düzenlemek görev ve yetkisiyle donatılmıştır. Aksi görüşe itibar edilirse o zaman sicil üstünün sicil verdiği personelin o sicil dönemindeki çalışma seviyesini gerçeklere uygun surette değerlendirmesi olanağı kalmamış olur ki bu durum sicil müessesine ait kamu yararı ilkesine aykırı olur.

Dava konusu olayda 2003 yılı sicil döneminde 1 inci sicil üstü, 2004 yılında ise 2 nci sicil üstünün davacı ile birlikte 6 aylık çalışma süresini tamamlanmadan sicil verdiği, Yönetmelikte istisnai olarak öngörülen 3 aylık birlikte çalışma şartı kuralının uygulanmasını gerektirir bir durumun mevcut olmadığı, bu nedenle 2003 yılında davacı hakkında 31.12.2003 tarihinde 1inci sicil amiri olarak Askerlik Şubesi Başkanı olarak görevli Per.Bnb. …….(göreve katılış tarihi 20.07.2003) tarafından, 2004 yılında davacı hakkında 31.12.2004 tarihinde 2nci sicil amiri olarak Askerlik Daire Başkanı olarak görevli Per.Alb. ….(göreve katılış tarihi 15.07.2004) tarafından sicil düzenlenmiş ise de 2003 1 inci sicil üstü ve 2004 yılı 2 nci sicil üstü not ve kanaatlerinin yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer yandan, 2003 tarihine dek davacı hakkında düzenlenen sicil notları ortalamasının 92.71 olduğu, hiçbir cezasının bulunmadığı, dava konusu olmayan önceki yıllara ait sicil üst’ü kanaatlerinin genelde olumlu yönde olduğu, 2003 yılında, dava konusu sicilleri öncesi 31.12.2002 tarihinde verilen(2002 yılı) sicil notlarının da yüksek seviyede(ortalama 97.75) gerçekleştiği görülmektedir. 2003, 2004 ve 2005 yılı için düzenlenen sicil işleminde ise 1 ve 2 nci sicil üstlerince davacının istikrarlı olarak yüksek seviyedeki sicil notlarından ani ve bariz bir şekilde düşük not takdir edilmiş olup, gerek sicil notlarının düşüşünü gerekse olumsuz kanaatlerin haklılığını ortaya koyacak bir bilgi ya da belge bulunmadığı görülmekle, 2003, 2004 ve 2005 yılı 1 inci ve 2 nci sicil üstü not ve kanaatlerinin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Nihai olarak, 2003 yılı sicil döneminde 1 inci sicil üstü, 2004 yılında ise 2 nci sicil üstü tarafından altı aylık birlikte çalışma şartını sağlamadığı halde sicil düzenlendiği, işlemin yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu, diğer yandan 2003 yılı 2inci, 2004 yılı 1nci sicil üstü ve 2005 yılı 1 nci ve 2 nci sicil üstü notlarının davacının genel sicil alma eğilimine uygun olmadığı, ani ve bariz düşüş gösterdiği, sicil döneminde davacı hakkında bu ani ve bariz bir düşüşü haklı kılacak bir belgenin de bulunmadığı, bu sebeplerle; 2003, 2004 ve 2005 yılı 1 inci ve 2 nci sicil üstü sicil notlarının ve menfi kanaatlerinin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1. Hukuka aykırı olduğu sonucuna varılan 2003, 2004 yılları 1 inci ve 2 nci sicil üstlerince düzenlenen sicil notları ile menfi kanaatlerin İPTALİNE OYBİRLİĞİ ile,

2. Hukuka aykırı olduğu sonucuna varılan 2005 yılı 1 inci ve 2 nci sicil üstlerince düzenlenen sicil notları ile menfi kanaatlerin İPTALİNE OY ÇOKLUĞU ile,

KAYNAKÇA:

Uzman Erbaş Yönetmeliği-Mevzuat Bilgi Sistemi

DEMİRAĞ, Fahrettin, Askeri Ceza Kanunu, Ankara 2018

 

 

 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Nusret Çetin' e aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Avukat Nusret Çetin - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.