YAĞMA SUÇU NEDİR ? ( TCK MADDE 148)

YAĞMA SUÇU 5237 SAYILI TCK MADDE 148

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(Ağır Ceza Mahkemesi)

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir. (Ağır Ceza Mahkemesi)

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

-Bu suçların soruşturma ve kovuşturması, CMK'nın  150/3. maddesi uyarınca sanığa müdafii atanmadan yapılmaz.

- Bu suçların işlendiği hususunda  kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde CMK'nın 100/3. maddesi uyarınca tutuklama nedeni var sayılabilir.

-Bu suçla ilgili tutukluluk süresi CMK'nın 102/2. maddesi uyarınca en çok 2 yıldır. Zorunlu hallerde 3 yıl daha uzatılabilir. Bu süreye kanun yolunda geçen süre dahil değildir.

-Bu suçlarla ilgili CMK'nın 128. maddesi uyarınca hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerine el konulabilir.

-Bu suçlarla ilgili,kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına,hak ve alacaklarına el konulabilir. İdaresi için kayyım atanabilir.

-Bu suç için olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

-Bu suçla ilgili  zincirleme suç hükümleri uygulanamaz.

Suçun konusu: Yağma suçu ile hırsızlık suçunun; malın taşınabilir olması, malın sahibinin rızasının olmaması, malın alınması ve faydalanmak kastı unsurları aynıdır. Bu nedenle yağma suçunun konusu da hırsızlık suçunda olduğu gibi, başkasına ait olan taşınır mal veya alacak hakkıdır.

Hareket- Sonuç: Bir başkasının, kendisinin veya yakınının ; hayatına, vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da mal varlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit  ederek veya cebir kullanarak bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişinin eylemi yağma suçunu oluşturur.

Kullanılan cebrin, kişiye karşı kullanılmış olması gerekir. Yağma suçundaki cebrin varlığı için kişide mutlaka yaralanma olması gerekmez, yaralanma olmasa da cebrin varlığı kabul edilir.  Eşyaya karşı cebir kullanılması halinde, mala zarar verme  gibi başka suçlar oluşabilirse de,  yağma suçundan söz edilemez. Kapkaç niteliğindeki eylemler ile yağma suçları çoğu zaman birbirine karışmaktadır. Çoğu olayda da bu iki suç geçitli bir nitelik arz etmektedir. Kapkaç çoğu zaman bir kimsenin elinde veya üstünde taşıdığı eşyanın fail tarafından, kişinin vücuduna herhangi bir dokunma olmaksızın alınıp, olay yerinden uzaklaşılması biçiminde gerçekleşmektedir. Bu şekilde bir eylem, hırsızlık suçunu oluşturacaktır. Eğer, mağdur çantayı bırakmak istemeyip fail de çantayı çekiştirir ve zorlama sonucu çantanın kulpu koptuktan sonra fail  çantayı alıp kaçarsa, yağma suçuna dönüşecektir.

YTCK'nın  148/3. maddesine göre, mağdurun kendini bilemeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır. Bu hükmün uygulanması için, mağdurun kendini bilemeyecek ve savunamayacak hale getirilmesinin , kendisinden mal almak amacıyla, fail  veya ortakları tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Bir başkası mağduru kendini bilemeyecek duruma getirmiş, daha sonra da bundan habersiz olan bir başkası gelip mağdurun eşyasını almış ise, yağma suçu oluşmayacak, hırsızlık suçu oluşacaktır. Mağdurun fail tarafından kendisini bilemeyecek veya savunamayacak hale getirilip getirilmediği, somut olayın özelliğine göre belirlenecektir. Zilyet veya diğer bir şahsın malın faile teslim edilmesi  veya fail tarafından  malın alınmasına ses çıkarmaması için cebir, şiddet veya tehdit kullanılması yağma suçunu oluşturur. Kişi üzerinde herhangi bir cebir kullanmadan hileli hareketler sonucunda bir yere kapatıldıktan sonra mal edinme eylemi gerçekleştirilirse, kişi üzerinde cebir kullanılmadığından  eylem yağma değil, hırsızlık suçunu oluşturacaktır.

Yağma suçunun oluşması için, baştan itibaren yağma amacıyla hareket eden  failin, eylemin başında veya ortasında cebir veya tehdit kullanmasının bir önemi bulunmaktadır.

Yağma suçunun düzenlendiği  TCK'nın  148. maddesinde malın alınması yanında, tesliminden de söz edilmektedir. Malın tesliminde fail, mağdurdan malı almamakta, mağdur malı faile vermektedir.

Senedin Yağması: TCK' da suçun hareket unsuru olarak '' kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi vermeye veya böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir senet vermeye, ileride böyle bir senet haline getirilebilecek kağıdı imzalamaya, var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur  etme'' eylemleri gösterilmiştir.

Senet yağması suçunun konusu senettir. Senet terimi doktrinde, ''mağdurun malvarlığında eksiltme meydana getiren, borç doğurucu her türlü belgedir. Suçun konusunu oluşturan senet, mağdurun kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senet, mağdurun kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senet veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan veya bu sonucu doğurmaya elverişli bir belge olmalıdır'' biçiminde tanımlanmıştır.

Senedin yağması suçunu, klasik yağma suçundan ayıran en önemli husus da, klasik yağma suçunun yalnızca taşınır mala yönelmesine karşın; senedin yağması suçunda suça konu senet, taşınmaz mal varlığı ile ilgili de olabilir.

 

 

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

...mağdura ait iş yerine girip ziynet eşyasını yağma yoluyla almak için en uygun zamanı kollayan ve bu imkanı elde ettikten sonra iş yerine giren sanığın, içeride bulunan tanıklar Penbe ve Esra'yı kendisine müdahale edilmesini önleyecek şekilde tehdit ettikten sonra ziynet eşyasını almak için vitrin camını açmaya çalıştığı sırada, tanık Penbe'nin alarm düğmesine yöneldiğini fark edip panikleyerek yakalanacağı korkusuyla  icrai hareketlerini sonlandırarak hiçbir şey alamadan olay yerinden kaçması karşısında,  suç yolunda kat edilen mesafe, somut bir zararın oluşmaması ve meydana gelen tehlikenin ağırlığına göre, eylemin teşebbüs aşamasından kalan  sanık hakkında yerel mahkemece TCK'nun  35. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 1/2 oranında indirim yapılması dosya kapsamı itibariyle yerinde olup hak ve nasafete uygundur.(CGK 21.11.2017, 2015/6-258- 2017/486)

04.01. 2009 günü saat 00.20 sıralarında şikayetçinin, iş yerine gelen kar maskeli iki kişi tarafından silahla tehdit edilip üzerinde bulunan 1.000 lira, cep telefonu ve cüzdanının zorla alındığı olayda; sanık Uğur'un aşamalardaki beyanlarında yağma iddiasını kabul etmeyerek olay gecesi evden dışarı çıkmadığını savunması, bu savunmanın tanık  anlatımlarıyla desteklenmesi, sanık Uğur'un evinde yapılan aramada şikayetçiden yağmalanan eşya ile suçta kullanılan kar maskesinin bulunmaması, şikayetçinin, kendisine tabanca doğrultan ve kar maskesi takması nedeniyle sadece alın ve göz çevresi görünen kişiyi sanık Uğur olarak teşhis etmesinin içinde bulunduğu ortamın şartları göz önüne alındığından yanılma ihtimalini içermesi ve suç tarihinden bir buçuk yıl kadar önce şikayetçinin şikayeti üzerine sanık hakkında hırsızlık suçundan başlatılan soruşturma nedeniyle şikayetçi ile sanık Uğur arasında husumet bulunması hususları birlikte değerlendirildiğinde; şikayetçinin yaptığı teşhisin tek başına mahkumiyet için yeterli olmadığı, dolayısıyla sanık Uğur'un üzerine atılı yağma suçunu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kabul edilmelidir. (CGK. 18.04.2017, 2015/6-1102-2017/241)

Kaynakça: ARTUÇ, Mustafa, Pratik Türk Ceza Kanunu, Dördüncü Baskı, Adalet Yayınevi,2018.

  ÖZBEK, Veli Özer/ KANBUR, Mehmet Nihat/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker/ BAŞBÜYÜK, İsa/ MERAKLI, Serkan/ Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, Mart -2014 Seçkin Y.

 

               

 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Nusret Çetin' e aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Avukat Nusret Çetin - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.