CİNSEL SALDIRI SUÇU NEDİR ? 5237 SAYILI TCK MADDE 102

                                            CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR

                                               CİNSEL SALDIRI SUÇU  5237 SAYILI TCK MADDE 102

Cinsel saldırı                                                                                         

(Değişik : 6545 - 18.6.2014 / m.58) (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (Asliye Ceza Mahkemesi)
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. (Ağır Ceza Mahkemesi)
(3) Suçun;
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezasına hükmolunur. (Ağır Ceza Mahkemesi)

-Bu suçların soruşturma ve kovuşturması, CMK'nın 150/3. Maddesi uyarınca sanığa müdafii atanmadan yapılamaz.

-Maddenin birinci fıkrasındaki suç hariç olmak üzere diğer fıkralardaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde CMK'nın 100/3. Maddesi uyarınca tutuklama nedeni sayılabilir.

- Maddenin birinci fıkrasındaki suçla ilgili tutukluluk süresi CMK'nın 102/1. Maddesi uyarınca en çok 1 yıldır. Zorunlu hallerde 6 ay daha uzatılabilir. Bu süreye kanun yolunda geçen süre dahil değildir.

-Maddenin diğer fıkralarındaki suçlarla ilgili tutukluluk süresi CMK'nın 102/2. Maddesi uyarınca en çok 2 yıldır. Zorunlu hallerde 3 yıl daha uzatılabilir. Bu süreye kanun yolunda geçen süre dahil değildir.

- Bu suçla ilgili CMK'nın 135. Maddesi uyarınca dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi koruma tedbirine  başvurulabilir.

-Maddenin birinci fıkrasındaki suç açısından zamanaşımı süresi 15 yıl, ikinci fıkrası açısından 20 yıl,  beşinci fıkrası açısından ise 30 yıldır.

-Maddenin birinci fıkrasındaki suçların takibi  şikayete bağlıdır, ancak diğer fıkralarda düzenlenen suçlar re'sen takip edilir.

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Cinsel saldırı suçu ile; kişinin cinsel özgürlüğü, cinsel dokunulmazlığı ya da cinsel özgürlüğünü yaşama konusundaki serbest iradesiyle hareket etme özgürlüğü korunmaktadır.

SUÇUN MADDİ UNSURLARI

A. Suçun Hukuki Konusu: Suçun hukuki konusu cinsel saldırıya konu olan yaşayan insan bedeni (özellikle cinsel uzuvlar veya yapılan fiille bağlantılı olarak cinsel anlam ve içerik kazanan vücut bölgeleri) oluşturmaktadır.

B1. Fail: 5237 sayılı TCK bakımımdan suçun faili herkes olabilir.Failin yaşının hükümler dışında bir özelliği bulunmamaktadır.

B2. Mağdur: Cinsel saldırı fiilinin mağdurunun kadın ya da erkek olması önemli değildir. Söz konusu suç farklı cinsten kişiye karşı işlenebileceği gibi, aynı cinsten kişiye karşı da işlenebilir. Ancak mağdurun insan ve canlı olması gerekmektedir.

- Cinsel saldırı fiilleri hayvanlara karşı yapılırsa 5199 sayılı “ Hayvanları Koruma Kanunu“ m.14'ün tartışılması gereği ortaya çıkacaktır.Bu fiillerin “ölü“ birine karşı yapılması halinde ise, diğer koşullarda mevcutsa, TCK m.130/2'de düzenlenmiş olan “Ölülere Saygı Duygusunu İhlal“ suçu tartışılacaktır. Suçun mağduru 18 yaşından küçük ise bu durumda artık ''Cinsel Saldırı Suçu'' değil, diğer şartlar da yerine gelmişse TCK m.103'te düzenlenmiş olan '' Çocukların Cinsel İstismarı Suçu oluşacaktır.

C. Eylem:

1. Hareket- Cinsel saldırı suçunu teşkil eden hareket, suçun temel biçimi bakımından ''cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlali'' , nitelikli hali bakımından ise '' vücuda organ veya başkaca bir cisim sokma'' olarak belirtilmiştir. Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlali mutlaka mağdurun cinsel uzuvları üzerinde bir ihlal şeklinde anlaşılmamalıdır. Mağdurun iradesi ve isteği dışında failin vücudunun mahrem bölgesine yönelik bazı faaliyetleri yapmaya zorlanması halinde de ''cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının'' ihlali söz konusu olacaktır. Failin mağdura fiziki bir temasta bulunmaması halinde cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlalinden bahsedilemez. Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlali fiilinin, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi hali ''cinsel saldırı'' suçunun maddi unsurunu oluşturan hareketlerden bir diğerini ( nitelikli halini) oluşturmaktadır. Fakat suçun işlenmesi bakımından bu durum birinci fıkrada belirtilen harekete göre daha ağır cezalandırılmıştır.

2. Netice: Cinsel saldırı suçunun neticesi, mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlalidir. Bu anlamda suç bir zarar suçu olup aynı zamanda ani suç olma özelliği taşımaktadır.

D. Suça Etki Eden Nedenler: Cinsel saldırı suçunun  ; a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, fille ilgili fıkralara göre faile verilecek cezalar yarı oranında artırılacaktır.(TCK m.102/3). Cinsel saldırı suçu sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması (TCK m. 102/5) ile suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü (TCK m.102/6) suçun temel şekline göre neticesi sebebiyle daha fazla cezayı gerektiren nitelikli haller olarak düzenlenmiştir.

SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

Cinsel saldırı suçuna vücut verebilecek davranışların taraflarının bu fillerin işlenilmesi konusunda birbirlerine gösterecekleri rıza fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıracaktır. Buradaki rıza hem cinsel davranışa hem de cinsel davranışın yapılış şekline yönelik olmalıdır.

SUÇUN MANEVİ UNSURU

Cinsel saldırı genel kastla işlenebilir. Suçun temel şekli bakımından failin kastının mağdurun cinsel bütünlüğünü bozmaya yönelik olması gerekir. Suçun nitelikli hali bakımından ise failin kastının mağdurun vücuduna organ veya bir cisim sokmaya yönelik olması gerekecektir.

TEŞEBBÜS

Cinsel saldırı suçuna teşebbüs mümkündür. Cinsel saldırı suçu failin, mağdurun vücudu üzerinde cinsel yönden ihlal niteliğindeki herhangi bir davranışı gerçekleştirmesiyle tamamlanır.

SUÇLULARIN ÇOKLUĞU

Suça her türlü iştirak mümkün gözükmektedir.Her şerik kendi iştirakinin durumuna göre sorumludur. Ancak cinsel davranışı gerçekleştirenlerin sayısı birden fazla ise bu kişiler ''birlikte fail'' olarak kabul edilirler. Bu durumda faillere verilecek ceza TCK m. 102/3-d hükmü uyarınca yarı oranında artırılarak belirlenecektir.

SUÇLARIN ÇOKLUĞU

Cinsel saldırı suçunun gerçekleşmesi bakımından cebir ve tehdit filleri araç olarak kullanıldığı için faile ayrıca ''cebir suçundan (m.108)'' ya da ''tehdit suçundan (m.106)'' ceza vermek mümkün değildir. Ancak failin kullandığı cebir cinsel saldırıyı gerçekleştirebilecek elverişlilik sınırını aştığı zaman gerçek içtima kuralları gereğince faile hem cinsel saldırı suçundan hem de kasten yarala suçundan ceza verilmesi gerekecektir (TCK m.102/4).

Failin cinsel saldırı fiilini işlediği süre dışında (yani cinsel birlikteliğin yaşandığı zaman dilimi dışında) da mağdurun özgürlüğünü kısıtlaması halinde faile ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan (TCK m.109) ceza verilecektir. Bunun gibi cinsel saldırı suçu işlenirken mağdurun konut dokunulmazlığı da ihlal edilmişse gerçek içtima kuralları gereğince fail hem cinsel saldırı suçundan (TCK m.102) hem de konut dokunulmazlığını ihlal suçundan (TCK m.116) sorumlu olacaktır. Failin aynı kişiye değişik zamanlarda cinsel saldırı da bulunması bakımından failde ''suç işleme kararında birlik'' bulunması halinde TCK m.43'te düzenlenen zincirleme suç hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Cinsel saldırı fillerinin kullanılması suretiyle işkence suçunun işlenmesi halinde ise faile her iki suçtan da ayrı ayrı ceza verilecektir.

MUHAKEME

Cinsel saldırı suçunun temel şeklinin (TCK m.102/1) takibi şikayete bağlıdır.

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Oluşa uygun olarak sanığın işlediği kabul edilen birden fazla kişi ile birlikte nitelikli cinsel saldırı suçuna uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 ve 102/3-d maddeleri uyarınca verilen ceza artırım nedeniyle 10 yıl geçse dahi, suçun sonucunda ruh sağlığının bozulmasından dolayı hakkaniyet gereği, 49. maddede dikkate alınarak neticenin ağırlığına göre tayin edilen cezanın 102/5. maddesi gereğince bir miktar daha artırılması suretiyle sonuç cezanın belirlenmesi yerine, 61. maddede belirtilen sıraya aykırı olarak 102/2, 102/3-d ve 102/5.maddelerine göre belirlenen cezaya tekrar 102/3-d uyarınca yapılan artırım tutarının eklenmesi, kanuna aykırıdır. (5. CD., 05.07.2010, E: 2010/3059- K:2010/5933).

Aynı zaman ve mekanda birbirlerini takiben nitelikli cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştirirlerken mağduru birlikte darp etmek suretiyle direncini kırıp birbirlerine yardımcı olan sanıklardan her birinin bizzat gerçekleştirdiği eylemle birlikte diğer sanığın eylemine TCK'nın 37. maddesi kapsamında fail olarak katılmış olmasından dolayı haklarında bu suçun nitelikli hali olan 102/3-(d) maddesi ile birlikte aynı yasanın 43. maddesinin de uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.(01.07.2010, E: 2010/3186 - K: 2010/5869).

 

KAYNAKÇA

ARTUÇ, Mustafa, Pratik Türk Ceza Kanunu, Dördüncü Baskı, Adalet Yayınevi, 2018.

ÖZBEK,Veli Özer/KANBUR, Mehmet Nihat/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker/ BAŞBÜYÜK, İsa/MERAKLI,Serkan/ Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayıncılık.        

 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Nusret Çetin' e aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Avukat Nusret Çetin - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.