İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU 5237 SAYILI TCK 84.MADDE

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU 5237 SAYILI TCK 84.MADDE

İntihara yönlendirme

(1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(Asliye Ceza Mahkemesi)
(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza Mahkemesi)
(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza Mahkemesi)
(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.(Ağır Ceza Mahkemesi)

PRATİK BİLGİLER

- İlk üç fıkradaki suçlarla ilgili tutukluluk süresi CMK'nın 102/1. maddesi uyarınca en çok 1 yıldır. Zorunlu hallerde 6 ay daha uzatılabilir. Bu süreye kanun yolunda geçen süre dahil değildir.

-İlk üç fıkradaki suçlar için olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

İntihara yönlendirme suçu; koruduğu hukuki değer, suçun hukuki konusu, fail ve mağdur açısından kasten öldürme suçuyla paraleldir. Tek özellikli durum suçun mağduru ile ilgilidir.Buna göre; mağdur işlediği fiilin anlamı ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş veya ortadan kaldırmış olan kişilerden ise veya fail cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur etmişse, failin intihara yönlendirme suçundan değil kasten öldürme suçundan sorumlu tutulacağı kabul edilmiştir.(TCK m.84/4).

İntihara yönlendirme suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Bu seçimlik hareketler:

İntihara azmettirmek: Hiçbir şekilde intihar kararı olmayan bir kişiye intihar etmesi yönünde kesin olarak karar aldırmaktır.

İntihara teşvik etmek:  Mağdurda intihar düşüncesi uyandırmak, bu konuda onu destekleyip vereceği kararı onaylamaktır.

İntihar kararını kuvvetlendirmek:Verilmiş olan ancak çeşitli nedenlerle icra edilemeyen intihar kararının  uygulanması için mağdurun cesaretlendirilmesidir.

İntihara herhangi bir şekilde yardım etmek:Yukarıdaki eylemler dışında kalan her şey yardım etmek kavramı içinde değerlendirilebilir. İntiharın gerçekleşmiş olması ise cezayı ağırlaştıran nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.(m.84/2). İntiharın gerçekleşmesi mağdurun ölmesi değil, intihar eyleminin gerçekleştirilmesi olarak anlaşılmalıdır.

İntihara yönlendirme suçu, bir tehlike suçu olması ve bu yönüyle neticesi harekete bitişik bir suç olması nedeniyle bu suça teşebbüsün kural olarak mümkün olmadığı söylenmelidir.

TCK m. 84/4'ün söz konusu hallerde fail kasten öldürme suçundan sorumlu tutulacağına göre TCK m. 43/3 gereği zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün olmayacaktır.

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Maktulün olay tarihinden 21 yıl önce sanıkların anne ve kardeşlerinin ırzına geçmesinin hala konuşuluyor olması nedeniyle, sanıkların anten tamiri bahanesiyle araçlarına aldıkları maktulü ıssız bir yere götürülüp hayati bölgeleri hedef alarak etkili eylemde bulunmaları olayında; etkili eylemin hedefi ve niteliği, şiddeti, sürekliliği ve seyri göz önüne alındığında ölümün beklenir sonuç haline geldiği, sanıkların eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek maktulü kasten öldürdükleri gözetilmelidir. Sanıkların maktulü çanak anten taktırma bahanesiyle oluşturdukları güvene dayalı araçlarına bindirdikleri, tenha bir yerde de döverek öldürdükleri, böylece maktulü hile kullanarak hürriyetinden yoksun bıraktıkları göz önüne alınmalıdır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 5237 sayılı TCK'nın 109/2. maddesi ile cezalandırılmaları gerekir. (1. CD., 26.4.2011, E. 2011/2027, K. 2011/2606)

Kaynakça:

ÖZBEK, Veli Özer/ KANBUR, Mehmet Nihat/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker/ BAŞBÜYÜK, İsa/ MERAKLI, Serkan/ Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, Mart -2014 Seçkin Y.

ARTUÇ, Mustafa, Pratik Türk Ceza Kanunu, Dördüncü Baskı, Kasım- 2018, Adalet Yayınevi

 

 

 

 

 

 

 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Nusret Çetin' e aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Avukat Nusret Çetin - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.