TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU 5237 SAYILI TCK 85. MADDE

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU 5237 SAYILI TCK 85. MADDE

Taksirle öldürme

(1)Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, (31.3.2005, 5328 S.K. ile değişik ibare) iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza Mahkemesi)
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi (31.3.2005, 5328 S.K. ile değişik ibare) iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ağır Ceza Mahkemesi)

  • Maddenin birinci fıkrasındaki suçla ilgili tutukluluk süresi CMK'nın 102/1. maddesi uyarınca en çok 1 yıldır. Zorunlu hallerde 6 ay daha uzatılabilir. Bu süreye kanun yolunda geçen süre dahil değildir.
  • Maddenin ikinci fıkrasındaki suçla ilgili tutukluluk süresi CMK'nın 102/2. maddesi uyarınca en çok 2 yıldır. Zorunlu hallerde 3 yıl daha uzatılabilir. Bu süreye kanun yolunda geçen süre dahil değildir.
  • Bu suç için olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.
  • Bu suçta müsadere hükümleri uygulanamaz.
  • Bu suçun bilinçsiz taksirle işlenmesi halinde, verilecek hapis cezasının üst sınıra tabi olmaksızın adli para cezasına çevrilebilecektir.
  • Temel ceza, failin taksirinin yoğunluğu, ölen ve yaralanan kişi sayısı ve yaranın niteliği gözetilerek belirlenecektir.
  • Bu hükmün uygulanmasında, TCK'nın 22/6. maddesinin gözetilmesi gerekir.
  • Bu hükümle birlikte TCK'nın 53/6. maddesi uygulanabilecektir.

Taksirle öldürme suçu; koruduğu hukuki değer, suçun hukuki konusu, fail ve mağdur açısından kasten öldürme suçuyla paraleldir. Taksirle öldürme suçunun serbest hareketli bir suç olması nedeniyle söz konusu suç her türlü hareketle işlenebilir. Önemli olan yapılan hareketin ''bir insanın ölümüne neden olabilecek'' nitelikte olmasıdır. Taksirin düzenlendiği TCK m. 22'den hareketle aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir:

Cezayı ağırlaştıran hal: Taksirle öldürme suçu bilinçli taksirle işlenmişse bu suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır (TCK m.22/3).

Cezayı hafifleten hal: Taksirli hareket sonucu neden olunan ölüm, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumundan bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilirken, bilinçsiz taksir halinde faile ceza verilmez(şahsi cezasızlık nedeni) (TCK m.22/6)

Taksirle öldürme suçuna teşebbüs mümkün değildir. Zira TCK m.35 teşebbüs bakımından ''işlemeyi kastettiği'' bir suçtan söz ettiğine göre taksirle işlenen suçlara teşebbüs mümkün değildir. Taksirli suçlar iştirake elverişli olmadığından taksirle öldürme suçuna iştirak de mümkün değildir.

TCK m. 22/5 '' Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.''

TCK m. 85/2'de özel bir içtima hali düzenlenmiştir.'' Fiil birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.''

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

... ışıklı işaret cihazlarıyla donatılan kavşağa gelirken kendi yönündeki araçlara kırmızı ışık yandığını görmesine karşın boş olan kavşaktan geçmeye çalışan sanığın, neticeyi öngörmesinin gerekmesi nedeniyle, tam kusurlu olduğu ve bilinçli taksirle hareket ettiğinde kuşku bulunmamaktadır. Bu itibarla, sanığın eylemi '' bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma'' suçunu oluşturacağından, bu uyuşmazlık yönünden direnme gerekçesi isabetlidir. (CGK. 06.06.2017, 2017/1-108-2017/311)

Özet: Yorgun  olarak eve gelip, aydınlık olan dış ortamdan karanlık olan ev ortamına giren sanığın, sincaplarla ilgili olarak daha önceden meydana gelmiş olan olayların da etkisiyle, pencerenin önünde hareket eden canlıyı sincap zannedip, gerekli dikkat ve özeni göstermeden av tüfeği ile ateş etmek suretiyle pencerenin önünde bulunan kardeşini vurmaktan ibaret eylemi, hem 765 sayılı Yasa açısından, hem de 5237 sayılı Yasa yönünden '' taksirle öldürme'' suçunu oluşturacağından Yerel Mahkemenin direnme kararı yerinde değildir.( CGK. 15.7.2008, 2008/3-174-2008/191)

 

Kaynakça:

ÖZBEK, Veli Özer/ KANBUR, Mehmet Nihat/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker/ BAŞBÜYÜK, İsa/MERAKLI, Serkan/ Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, Mart-2014, Ankara, Seçkin Yayın

ARTUÇ, Mustafa, Pratik Türk Ceza Kanunu, Dördüncü Baskı, Kasım-2018, Ankara, Adalet Yayınevi

 

 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Nusret Çetin' e aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Avukat Nusret Çetin - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.