KASTEN YARALAMA SUÇU 5237 SAYILI TCK 86. MADDE

 

KASTEN YARALAMA SUÇU 5237 SAYILI TCK 86. MADDE

Kasten Yaralama

(1)Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza Mahkemesi)
(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veyaadlî para cezasına hükmolunur. (Asliye Ceza Mahkemesi) (Uzlaşma kapsamında)
(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,

İşlenmesi halinde,(31.3.2005, 5328 S.K.ile Değişik ibare)şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.(Asliye Ceza Mahkemesi)

 • Maddenin birinci fıkrasındaki suç, silahla gerçekleştirilir ise, bu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde CMK'nın 100/3. maddesi uyarınca tutuklama nedeni var sayılabilir.
 • Maddenin 2. fıkrasındaki suçtan dolayı da CMK'nın 100/4. maddesinde 6763 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca tutuklama kararı verilebilir.
 • Bu suçla ilgili tutukluluk süresi CMK'nın 102/1.  maddesi uyarınca en çok 1 yıldır. Zorunlu hallerde 6 ay daha uzatılabilir. Bu süreye kanun yolunda geçen süre dahil değildir.
 • Maddenin ikinci fıkrasındaki suçtan dolayı, C. Savcısı CMK'nın 171. maddesi uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verebilir.
 • Bu suç için olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.
 • Bu suçla ilgili zincirleme suç hükümleri uygulanamaz.
 • 2. Fıkradaki seçimlik cezalardan hapis mi yoksa adli para cezası mı seçileceği, sanığın kişiliğine göre belirlenir.
 • Yaralanma, TCK 'nın 87. maddesinin birden fazla fıkrasına uyuyor ise veya anılan maddenin fıkralarının birden fazla bendi kapsamına giriyorsa veya eylem 86. maddenin 3. fıkrasının birden fazla bendi kapsamında ise, temel ceza alt sınırdan ayrılarak  belirlenmelidir.
 • Sanığın araya zaman girmeden mağduru el ile yaralayıp, daha sonra silahla yaralamaya teşebbüs halinde sadece tamamlanmış elle yaralamadan ceza verilip, temel ceza alt sınırdan ayrılarak belirlenmelidir.

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER

 Kasten yaralama suçu ile korunan hukuki değer vücut bütünlüğü ve dokunulmazlığı hakkıdır.

                                           SUÇUN MADDİ UNSURLARI

Suçun Hukuki Konusu: Suçun hukuki konusunu insan yaşamı oluşturur.

Fail: Kasten yaralama suçunun faili herkes olabilir.

Mağdur: Mağdur açısından herhangi bir özellikli durum yoktur. Herkes bu suçun mağduru olabilir. Bu suçun mağduru ancak bir insan olabilir ve bu insan yaşıyor olmalıdır. Bu çerçevede ana karnındaki cenin bu suçun mağduru olmayacağı gibi ölmüş bir kişi üzerinde de bu suç işlenmez. Aynı şekilde kişinin kendini yaralamaya yönelik eylemleri de bu suçu oluşturmaz.

Eylem:

1. Hareket- Kasten yaralama suçu serbest hareketli bir suçtur. Bu anlamda mağdurun (başkasının) vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan her türlü hareketle bu suç oluşabilir.

Vücuda acı verme: Bir kişiye karşı vücut dokunulmazlığını ve esenliğini önemsiz sayılmayacak derecede ihlal eden kötü muamelelerin gerçekleştirilmesidir.

Sağlığı bozma: Hastalığa, sakatlığa, bedenen ya da ruhen kötülüğe yol açan her şey sağlığı bozma olarak anlaşılmaktadır. Bu durumda hastalık sayılmayan hallerin de sağlığı bozmaya sebebiyet verebildiği söylenmelidir. Mevcut bir rahatsızlığı arttıran hareketler de sağlığı bozma içinde değerlendirilir.

Algılama yeteneğinin bozulması:Akıl hastalığı düzeyine ulaşmayan ancak düşünme, idrak ya da iradi hareket etme yeteneğinde bozukluk meydana getiren hareketler algılama yeteneğinin bozulması içinde değerlendirilir. Kasten yaralama suçu icrai hareketle işlenebileceği gibi ihmali hareketle de işlenebilir. TCK m. 88'de kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında yapılacak değerlendirmeler ile TCK m. 83'te düzenlenen kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu arasında paralellik kurulmuştur.

2. Netice: Suç yaralama neticesinin gerçekleşmesiyle tamamlanır.

Suça Etki Eden Nedenler:

 • Cezayı ağırlaştıran haller

a. Mağdurun Sıfatından Kaynaklanan Sebepler

aa. Kasten yaralamanın üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı işlenmesi

bb. Kasten yaralamanın beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi.

cc. Kasten yaralamanın kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi.

dd. Kasten yaralamanın kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi

ee. Kasten yaralamanın silahla işlenmesi.

b. Neticeden Kaynaklanan Sebepler: Netice sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Ortaya Çıkan Birinci Grup Neticeler (m.87/1)

aa. Kasten yaralamanın mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olması.

bb. Kasten yaralamanın mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa neden olması.

cc. Kasten yaralamanın mağdurun yüzünde sabit ize neden olması.

dd. Kasten yaralamanın mağdurun gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğu vaktinden önce doğmasına neden olması.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada İkinci Grup Neticeler(m. 87/2)

aa. Kasten yaralamanın mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa yakalanmasına veya bitkisel hayata girmesine neden olması.

bb. Kasten yaralamanın mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olması.

cc. Kasten yaralamanın mağdurun konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına neden olması.

dd. Kasten yaralamanın mağdurun yüzünün sürekli değişikliğine neden olması.

ee. Kasten yaralamanın gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olması.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Üçüncü Grup Neticeler: Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması (m.87/3).

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Dördüncü Netice: Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi (87/4)

 • Cezayı hafifleten hal

Fiilin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması (m.87/2).

 • Şahsi Cezasızlık Sebebi

Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa bilinçsiz taksir halinde faile ceza verilmez (m.22/6).

Taksirle yaralama suçunun (TCK m.89) 2. ve 3. fıkralarında cezayı ağırlaştırıcı sebepler iki grup halinde sayılmıştır. Bunlar neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun düzenlendiği 87. maddenin 1. ve 2. fıkrasındaki sebeplerle aynıdır. Sadece cezai karşılıkları farklıdır.

TCK m.  87/1 = TCK m. 89/2 [+ vücutta kemik kırılması (e bendi) ]

TCK m. 87/2 = TCK m. 89/3

TCK m. 89/4 ‘'Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.'' şeklinde taksirle yaralamaya özgü bir nitelikli hal öngörmüştür. O halde fail taksirli hareketiyle iki veya daha fazla kişinin yaralanmasına neden olmuşsa cezası ağırlaştırılır.

SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

TCK' nın genel hükümleri içinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinin hemen tamamının kasten yaralama suçu için de geçerli olacağı söylenmelidir.

SUÇUN MANEVİ UNSURU

Bir suç kasten işlenebilir. Genel kast yeterlidir. Failin saiki (örneğin şaka saiki vb.) önemli değildir; özel kast aranmaz. Öte yandan suçun olası kastla işlenmesi de mümkündür. Taksirli yaralama suçunda manevi unsur ise taksirdir.

TEŞEBBÜS

Kasten yaralama suçu teşebbüse elverişlidir. Taksirli suçlar teşebbüse elverişli olmadığından mütevellit taksirli yaramada teşebbüsten bahsedilemez.

SUÇLULARIN ÇOKLUĞU

Kasten yaralama iştirak bakımından bir özellik taşımaz. İştirakin her türü bu suç için geçerlidir. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçunun iştirak halinde işlenmesi mümkündür. Ancak burada özellik gösteren husus müşterek failler bakımından her bir failin sonucu önleme yükümlülüğünün bulunması zorunluluğudur.Söz konusu yükümlülük yardım eden ve azmettiren bakımından aranmaz.

SUÇLARIN ÇOKLUĞU

Tek bir hareketle birden fazla kişiye karşı kasten yaralama suçu işlendiğinde zincirleme suç hükmünün uygulanabileceği düşünülse de kasten yaralama kasten öldürme gibi zincirleme suçun uygulanamayacağı suçlar arasında sayılmıştır. (m. 43/3).

Kasten yaralamanın basit şekli yağma ya da cebir kullanma suçunun unsuru niteliğinde bulunduğundan ayrıca yaralama suçundan da ceza verilmez. Ancak kasten yaralamanın cezayı ağırlaştıran nitelikli hallerinin gerçekleşmiş olması durumunda gerçek içtima uygulanır ve bu suçtan dolayı da ayrı ceza verilir.

Kasten yaralama suçunun unsurları ile tehdit suçu arasındaki ilişki nasıl ortaya konulabilir?

TCK m. 106/3: '' Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.''

Fikri içtima mümkündür.

MUHAKEME

Kasten yaralama suçu kural olarak re'sen kovuşturulur. Buna karşılık kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır (m. 86/2). Bu suçun basit (m. 86/1) ve nitelikli halleri ( m. 86/3 , 87/1, 2, 3) bakımından görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi (  5235 s. Kanun m.11), diğer nitelikli hal olan m.87/4  bakımından ise ağır ceza mahkemesidir ( 5235 s. Kanun m.12, 13). TCK m.86/2 anlamında basit yaralama bakımından ise görevli mahkeme sulh ceza mahkemesidir.

TCK m. 89/5: Taksirle yaralama suçunun soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlıdır. Ancak birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.''

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

''Yüzdeki sabit izlerin tespiti bakımından sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için olay tarihinden itibaren altı aylık bir sürenin geçmesi aranmaktadır. Mağdurun yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde hafif olup, yüzde sabit iz oluşturur nitelikte olduğunun tespiti karşısında, sanığın eyleminin neticesi itibariyle ağırlaşmış yaralama suçunu oluşturur.'' (3. CD., 20.12.2010, E. 2018/1816, K. 2010/21063)

Katılan Emel hakkında düzenlenen doktor raporundaki bulgular, her ne kadar rapor olaydan 9 gün sonra alınmış olsa da 7-8 günlük arazlar olarak tarif edilmiş olup, katılanın iddialarını doğrular niteliktedir. Öte yandan, tanık Fikret'in anlatımları da dolaylı olarak katılanın iddialarını doğrulamaktadır. Sanık ise savunmasında suçlamayı kabul etmediğini bildirmekle birlikte, aralarında tartışma yaşandığını savunmakta ve katılan ile birlikte sehpanın üzerine düştüklerini söyleyerek oluşa uygun düşmeyen anlatımla katılanın iddialarını güçlendirmektedir. Bu itibarla Yerel Mahkemenin derlenen kanıtları yanlış değerlendirmek suretiyle sanığın beraatına karar vermesi isabetsiz ve yasaya aykırıdır. (CGK. 23.9.2008, 2008/2-100-2008/203)

Kasten adam yaralama suçu, bireylerin yaşam hakkına yönelik yapılan  ağır bir saldırı olmasından mütevellit. Kasten adam yaralama suçu ile kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu arasındaki ayrımı iyi yapmak   ciddi bir hukuki değerlendirmeyi  elzem kılmaktadır. Mamafih, savunma ve iddianın alanında uzman bir ceza avukatı  aracılığıyla yapılması lehinize olacaktır.Çetin Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak her türlü ceza davalarınızda yanınızda olmaya hazırız.

 

Kaynakça:

ÖZBEK, Veli Özer/ KANBUR, Mehmet Nihat/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker/ BAŞBÜYÜK, İsa/MERAKLI, Serkan/ Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, Mart-2014, Ankara, Seçkin Yayın

ARTUÇ, Mustafa, Pratik Türk Ceza Kanunu, Dördüncü Baskı, Kasım-2018, Ankara, Adalet Yayınevi

 

 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Nusret Çetin' e aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Avukat Nusret Çetin - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.