TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME SUÇU (TCK 220/7 )

  TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME SUÇU

(TCK 220/7)

TCK'nın 220/7. maddesinde, ''Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.'' şeklinde düzenlenmiştir.

Mülga 765. sayılı TCK da örgüt mensuplarına yardım ve yataklık adı altında düzenleme bulunmaktaydı. Kanunda 2012 yılında 6352 sayılı yasa ile yapılan değişiklik gereğince hâkime verilen cezada takdiri indirim yetkisi tanınmıştır.

Silahlı terör örgütüne yardım suçu 5237 sayılı TCK da üçlü şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birincisi TCK 220/7 maddesinde sayısız şekilde ve nitelikte yapılabilecek yardım hali, ikincisi de yardım etme suçunun özel hali olan 315. maddedeki silah sağlama şeklindeki yardım, üçüncüsü ise, terör örgütüne maddi destek sağlamak niteliğindeki terörün finansmanıdır. Burada sadece sağlanan yardımın niteliği itibariyle suçlar birbirinden farklıdır.

Suçun faili ‘'. Bilerek ve isteyerek yardım eden kişi'' denilerek herkesin suçun faili olabileceği belirtilmiştir. Unutulmamalıdır ki madde metninde '' örgüt içerisinde hiyerarşiye dahil olmamakla...'' denildiğinde bu suçun faili örgüt üyesi olmayan kişidir.

Suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım edilmiş olması gerekir. Diğer bir deyişle yardım fiilinin, örgütün terör örgütü olduğu bilinerek gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Fıkra metninde geçen bilerek ifadesi doğrudan kastı ifade etmektedir. Doğrudan örgüte değil de örgüt mensuplarına yardım edilmesi halinde, yardım edilen kişilerin suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt mensubu olduklarının bilinmesi gerekir. Ayrıca bu yardımın istenerek yapılması gerekir. Ceza sorumluluğu için yardım eden kişinin iradesinin cebir ya da tehdit etkisiyle sakata uğramamış olması da aranan unsurdur.

Bu yardım, örgüt mensuplarına yer temin etmek, bunların ihtiyaçlarını gidermek, evinde yemek yedirmek, yol gösterme vb. durumlar olarak sayılabilir. Burada söz konusu olan yardım, maddi yardım olabilir, mesela örgüt mensuplarına istihbarı bilgi sağlama vb. Özetle şunu ifade edebiliriz, eğer kişi silahlı terör örgütüne silah sağlayarak yardım ediyorsa TCK 315. maddesindeki silah sağlama suçu, eğer terör örgütüne değeri para ile temsil edilebilen her türlü yardım 6415 sayılı Terörün Finansmanı Kanununda Düzenlenmiş olan ve yardımın özel bir şekli olan terörün finansmanı suçunu oluşturacaktır. (Örneğin giyim eşyası, gübre, mutfak tüpü, dürbün, erzak ve yaşam malzemesi verme) dışındaki tüm yardım eylemleri bu suçu oluşturur.

Örgüte üye kazandırmaya yönelik faaliyetler örgüte bilerek ve isteyerek yardım olmayıp örgüt üyeliği suçunu oluşturur.

Yapılan yardımdan örgüt mensupları tarafından fiilen yararlanılmış olması gerekmemektedir. Yapılan yardımın örgüt mensuplarının istifadesine sunulmuş olması, örgüt mensuplarının bunlar üzerinde tasarruf imkanının doğması suçun tamamlanması için yeterlidir.

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

''Sanığın terör örgütü üyesi olan sanık A.K'nın hal ve sıfatını bilerek, evinde barındırmak, çarşıdan kendi parası ile elbise alarak giydirmek, tedavisi ile ilgilenmek ve ev telefonundan görüşme yapmasını sağlamak suretiyle örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçunu işlediği sübut bulduğu gözetilmeden...'', (9.CD, 2009/12787 E, 2009/11005 K)

Bu suçun meydana gelebilmesinin ön koşulu yardımın örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmadan yapılmasıdır. Örgütle organik bir bağ içinde hiyerarşik yapıya dahil olarak yardım fiili gerçekleştiriyorsa suç, örgüte yardım suçu değil, örgüt üyeliği suçudur. Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına göre, kişinin yasa dışı örgüte kesintisiz, sürekli, uzun zaman devam eden, çeşitlilik gösteren bir yardımı olmuş ve bu eylemleri belli bir yoğunluğa ulaşmışsa bu husus o kişinin örgütle organik bağ içerinde olduğuna karine kabul edilir ve örgüt üyesi olarak cezalandırılır.

''Fransa'da oturan sanığın terör örgütü PKK'ya üye olan oğlunun yaralandığını öğrenmesi ve kendisine telefon açarak gelip almasını istemesi üzerine, Fransa'dan Türkiye'ye gelip yeğeninin aracıyla Lice ilçesi Aşağı pınar kırsalına giderek oğlu ile buluştuğu, örgütten ayrılması yolunda uyarı ve ısrarda bulunduğu, ardından tedavi için Fransa'ya götürmek isterken güvenlik güçlerince yakalandığı, sanığın açıklanan eyleminin terör örgütüne yardıma yönelik olmadığı, suç faili olan oğlunu araştırma ve yakalanmaktan kurtulması için imkan sağlama niteliğinde olduğu, bu itibarla sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 283/3. maddesi uyarınca cezaya hükmolunamayacağı gözetilmeden...''(9. CD, Esas No: 2008/9021- Karar No: 2010/3628)

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçu teşebbüsü elverişli bir suçtur. Örgüte yardımı bölerek ele almak ve icra hareketlerinin başlangıcı ve teşebbüsü buna göre belirlemek gerekir.

İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI

Ceza hesaplanması: Sanıklar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmeye teşebbüs suçundan öncelikle temel ceza tayin sonrasında TCK' nın 220. maddesinin 7. fıkrasındaki indirim uygulandıktan sonra devamında 3713 sayılı Kanun'un 5. maddesi gereğince artırımdan sonra teşebbüs nedeniyle indirim yapılması gerekirken, yazılı şekilde uygulama yapılması(16. CD, 2015/1716 E, 2015/916K.)

Örgüt propagandasının yapıldığı kitap:Sanıklar silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı 75 adet koli içerisinde bulunan kitabı nakletmek üzere sanıklardan İ.E.'ye ait araca yükledikleri sırada, kendilerine verilen görevi henüz tamamlayamadan yakalanmaları şeklinde gerçekleşen eylemlerinin, örgüte yardım etmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu, hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, değerlendirmede yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurması(16.CD,2015/1511 E, 2015/1162 K.)

Örgüte bilerek ve isteyerek yardıma teşebbüs: Sanıklar M. E ve M. Z. D.'in örgütün içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan yapılan incelemede, sanıkların, kolluğa yapılan ihbarlar neticesinde yakalandıkları, yapılan üst  ve ev aramasında bulunan malzemelerin görevlilerce ele geçirildiği, sanıkların ele geçen malzemeleri örgüte ulaştıramadan yakalanmış olması karşısında; suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden tamamlanmış kabul edilerek fazla ceza tayini,(16. CD, 2015/6107 E,2016/188 K.)

Erzak ve yaşam malzemesi temin etme: Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu M.Ş.'nin  yaptığı teşhise ilişkin tutanak, örgüt mensubu K. S.'nin kolluk ve savcılık ifadeleri ve 2008 yılında Sırtköy Belediyesinden Bestler Dereler bölgesine giden göçerlere ait liste, gizli tanık beyanı ile tüm dosya kapsamına göre, sanığın 2008 yılı ve öncesinde kırsalda faaliyet gösteren silahlı terör örgütü mensuplarına değeri para ile temsil edebilen erzak ve yaşam malzemesi temin etmek ve bunların kırsala taşınmasını sağlamak biçiminde sübuta eren eyleminin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 3713 sayılı Kanunun 4. maddelerinde düzenlenen terörizmin finansmanı suçunu oluşturacağı gözetilerek,(9. CD, 2012/2168 E, 2013/7818 K.)

Örgüte yardıma teşebbüs: Tüm dosya kapsamına göre sanıkların, PKK terör örgütünün faaliyetlerinde kullanılmak üzere Adana'ya gönderilen 43 adet ''Nasıl Yaşamalı'' ve 43 adet '' Seçme Yazılar'' adlı kitapları kargo şirketinden alıp omuzlarında taşıyarak götürdükleri sırada yakalandıkları anlaşılmakta; silahlı terör örgütüne yardım eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı, hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, suçun tamamlandığının kabulüyle yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle sanıklara fazla tayini,(9. CD, 2012/687 E, 2012/4730 K.)

Ev kiralayan ve evde mühimmat bulunduran: Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde patlattığı bomba nedeniyle gözlerini kaybettiği anlaşılan ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 17.04.2009 tarih, 2007/252 esas, 2009/83 sayılı karar ile hakkında hükmolunan silahlı terör örgütü üyesi olma ve patlayıcı madde bulunduran suçlarına ilişkin mahkumiyeti Dairemizin 03.11.2010 tarih, 2010/10041-11302 sayılı kararı ile onanarak kesinleşen H. A.'ya, silahlı terör örgütünün İstanbul'da ses getirecek eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 23.04.2007 tarihinde yapılan aramada 5300 gram patlayıcı, üç adet elektrikli kapsül ve pil ile irtibatlandırılmış iki adet açma kapama düzeneğinin ele geçirildiği evi kiralamasında yardım ettiği anlaşılan, ablası ile aynı cezaevinde kalması nedeniyle de geçmişini ve silahlı terör örgütü ile irtibatını bildiğinde kuşku bulunmayan sanığın kanıtlanan eyleminin örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu oluşturduğunu hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden dosya içeriğine uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatına hükmolunması (9. CD, 2012/1087 E, 2012/5211)

Kaynakça:

BODUR Nurullah, ÖZKUL Esat ,Terör Örgütü ve Terör Suçları,  4. Bası, Seçkin Yay., Ankara, 2019.

HARTAVİ Ahmet, Örgütlü Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.

 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Nusret Çetin' e aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Avukat Nusret Çetin - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.